กระตุดนาค วิภาดา, แก้วบุญเรือง สายัณต์, และ แก้วบุญเรือง บุญร่วม. 2019. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 2 (2):96-105. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/241734.