เอี่ยมทอง อนุ, และ แสงเงิน เสน่ห์. 2019. “การพัฒนากระบวนการเพิ่มศักยภาพในการจัดการขยะติดเชื้อของบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดสุโขทัย”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 2 (2):1-12. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/241707.