สุทธิธรรม กัลญา, และ ศาลารักษ์ อัศวยุช. 2020. “การพัฒนารูปแบบการตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐในอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 3 (1):1-11. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/241612.