ศรีวะวงค์ณัฐริกา, ทองดีธัญจิรา, แก้วบุญเรืองนวาระ, ประสมรักษ์ประเสริฐ, และ โพธิ์สุขอิสระพงศ์. 2020. “ผลของโปรแกรมแรงสนับสนุนทางสังคมร่วมกับกระบวนการกลุ่ม ต่อระดับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 3 (1), 12-21. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/241434.