นะราวัง ศศิธร, และ อาสนะ สุพัฒน์. 2019. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 2 (1):123-38. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/224659.