เป้าทอง สมใจ, โพธิ์อ่ำ อมรศักดิ์, และ สุดสาคร วรัศกรณ์. 2019. “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนตำบลบางเป้า อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 2 (1):12-22. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/224492.