ทองละมุล โกวิทย์, และ โพธิ์อ่ำ อมรศักดิ์. 2019. “การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหืด ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 2 (1):1-11. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/224484.