โคตรนาลาฝนทิวา, วอนอกลาพึง, แววงามวรรณศรี, ฆารสินธุ์สุกัญญา, และ สุวรรณพันธุ์กฤชกันทร. 2018. “ความรอบรู้ทางสุขภาพกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 1 (2), 147-63. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197985.