ไชยวัฒนตระกูลสุภาพร. 2018. “การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลหนองบัวลำภู”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 1 (2), 131-46. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197972.