ทาจวง ปิยะเนตร, และ ยืนนาน ชูศักดิ์. 2018. “รูปแบบบริการผู้ป่วยนอกแบบผสานพลังลดอุบัติการณ์ผู้ป่วย Arrest ของหน่วยบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 1 (2):115-30. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197932.