ชมภูพานวรางคณา. 2018. “การพัฒนารูปแบบการสอนโดยขั้นตอนของกาเย่กับการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่องการดูแลมารดาและทารกในภาวะคลอดปกติ, คลอดฉุกเฉินและการดูแลทารกแรกเกิด”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 1 (2), 71-85. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197916.