ธุระแพงประหยัด, มหาเสนาปุริมพรรษ, ภานุเวศเรืองศิริ, และ อินทรเกษมศิริรัตน์. 2018. “การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในชุมชนเขตตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 1 (2), 15-29. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197797.