เสนา ธนาคม, และ โพธิ์อ่ำ อมรศักดิ์. 2018. “ความรู้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 1 (1):106-17. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197791.