บุญพสิษฐ์ พรรณอร. 2018. “พัฒนาระบบการจัดการคลังเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเฝ้าไร่”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 1 (1):39-53. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197778.