มากนุษย์ พนิดา, ฝาชัยภูมิ ปิยะนันต์, และ เพชรจตุรภัทร จตุพักตร์. 2018. “ประสิทธิผลของการทับหม้อเกลือด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยในหญิงหลังคลอด”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 1 (1):26-38. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197777.