วงหาญ ชัญญา, เนตรแสงศรี พรพิมล, และ นิลเกตุ เอกพล. 2018. “พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 1 (1):13-25. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197773.