อามีเราะ มาซือนะห์, และ โพธิ์อ่ำ อมรศักดิ์. 2018. “การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงมีครรภ์เขตอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 1 (1):1-12. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197768.