เศรษฐสิริโชติ ป. การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 102–115, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/258548. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.