พจนา ร.; เบญจมาศ ด. .; โสโสม บ. .; ศรีดาวเรือง ฉ. . การสนับสนุนของสามีในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 1–12, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/255784. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.