สมการณ์ น. .; โพธิ์อ่ำ อ. . ความรู้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เขตอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 108–119, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/252615. Acesso em: 9 ธ.ค. 2022.