สุวรรณพันธ์ อ. .; กฤติยะโชติ ช.; โต๊ะสิงห์ ณ. .; กุมผัน ท. .; นพพลกรัง โ. การแปลงธรรมนูญตำบลสู่การปฏิบัติ ประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 122–133, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/250928. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.