บุดดาน้อย ธ.; อินทร์ม่วง อ. การพัฒนาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 23–32, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/250854. Acesso em: 9 ธ.ค. 2022.