นาบุตรบุญ ป. .; จันทร์ชมภู พ. .; สุดใจ ศ. . การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 11–20, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/246159. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.