ขุนลึก ก.; สุขเสริม ธ. .; สุวรรณรงค์ บ. . การสร้างหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน : The Competency Development Curriculum for Public Health Professional. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 21–34, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/246004. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.