อุบลบาน ก.; ชนะบุญ ส. . . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 45–56, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/244756. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.