มะโนนึก พ.; สัตยกิจกุล บ.; ชมภูพาน ว. . สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายในโรงเรียนอำเภอแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 105–118, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/244355. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.