นำเจริญ เ. .; วาระหัส จ. .; สุวรรณเวหา ศ. . การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 129–139, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/241748. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.