กระตุดนาค ว. .; แก้วบุญเรือง ส. .; แก้วบุญเรือง บ. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 96–105, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/241734. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.