เอี่ยมทอง อ. .; แสงเงิน เ. . การพัฒนากระบวนการเพิ่มศักยภาพในการจัดการขยะติดเชื้อของบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดสุโขทัย. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 1–12, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/241707. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.