สุทธิธรรม ก. .; ศาลารักษ์ อ. . การพัฒนารูปแบบการตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐในอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 1–11, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/241612. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.