ศรีวะวงค์ณ.; ทองดีธ.; แก้วบุญเรืองน.; ประสมรักษ์ป.; โพธิ์สุขอ. ผลของโปรแกรมแรงสนับสนุนทางสังคมร่วมกับกระบวนการกลุ่ม ต่อระดับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, v. 3, n. 1, p. 12-21, 30 มิ.ย. 2020.