นะราวัง ศ.; อาสนะ ส. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 123–138, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/224659. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.