เป้าทอง ส.; โพธิ์อ่ำ อ.; สุดสาคร ว. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนตำบลบางเป้า อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 12–22, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/224492. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.