ทองละมุล โ.; โพธิ์อ่ำ อ. การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหืด ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 1–11, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/224484. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.