โคตรนาลาฝ.; วอนอกล.; แววงามว.; ฆารสินธุ์ส.; สุวรรณพันธุ์ก. ความรอบรู้ทางสุขภาพกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, v. 1, n. 2, p. 147-163, 27 ธ.ค. 2018.