ทาจวง ป.; ยืนนาน ช. รูปแบบบริการผู้ป่วยนอกแบบผสานพลังลดอุบัติการณ์ผู้ป่วย Arrest ของหน่วยบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 115–130, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197932. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.