ทาจวงป.; ยืนนานช. รูปแบบบริการผู้ป่วยนอกแบบผสานพลังลดอุบัติการณ์ผู้ป่วย Arrest ของหน่วยบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, v. 1, n. 2, p. 115-130, 27 ธ.ค. 2018.