เสนา ธ.; โพธิ์อ่ำ อ. ความรู้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 106–117, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197791. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.