บุญพสิษฐ์ พ. พัฒนาระบบการจัดการคลังเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเฝ้าไร่. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 39–53, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197778. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.