วงหาญ ช.; เนตรแสงศรี พ.; นิลเกตุ เ. พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 13–25, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197773. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.