อามีเราะ ม.; โพธิ์อ่ำ อ. การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงมีครรภ์เขตอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–12, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197768. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.