(1)
สมการณ์ น. .; โพธิ์อ่ำ อ. . ความรู้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เขตอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส. J Health Sci Comm Publ Health 2022, 5, 108-119.