(1)
สุวรรณพันธ์ อ. .; กฤติยะโชติ ช.; โต๊ะสิงห์ ณ. .; กุมผัน ท. .; นพพลกรัง โ. การแปลงธรรมนูญตำบลสู่การปฏิบัติ ประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ. J Health Sci Comm Publ Health 2021, 4, 122-133.