(1)
นาบุตรบุญ ป. .; จันทร์ชมภู พ. .; สุดใจ ศ. . การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น. J Health Sci Comm Publ Health 2021, 4, 11-20.