(1)
ขุนลึก ก.; สุขเสริม ธ. .; สุวรรณรงค์ บ. . การสร้างหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน : The Competency Development Curriculum for Public Health Professional. J Health Sci Comm Publ Health 2021, 4, 21-34.