(1)
อุบลบาน ก.; ชนะบุญ ส. . . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น. J Health Sci Comm Publ Health 2021, 4, 45-56.