(1)
มะโนนึก พ.; สัตยกิจกุล บ.; ชมภูพาน ว. . สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายในโรงเรียนอำเภอแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น. J Health Sci Comm Publ Health 2021, 4, 105-118.