(1)
ฉวีพงศ์ บุญกาญจน์. สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราช. J Health Sci Comm Publ Health 2020, 3, 22-34.