(1)
นำเจริญ เ. .; วาระหัส จ. .; สุวรรณเวหา ศ. . การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. J Health Sci Comm Publ Health 2019, 2, 129-139.