(1)
กระตุดนาค ว. .; แก้วบุญเรือง ส. .; แก้วบุญเรือง บ. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. J Health Sci Comm Publ Health 2019, 2, 96-105.